regulamin

Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejsze przepisy dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami.

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  (Biowarm Wojciech Stefańczyk) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie należy skierować na adres Biowarm Wojciech Stefańczyk Wronów 78a 24-130 Końskowola e-mail. biuro@sanitsystem.pl tel 608314310

Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru wraz z oświadczeniem, postępując zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym pouczeniu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo jednoznaczne oświadczenie  dotyczące wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych pośrednich opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Dokonanie zwrotu i koszty oraz obowiązki z tym związane:

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz  na adres Biowarm Wojciech Stefańczyk Wronów 78a 24-130 Końskowola,   niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wybór dostawcy należy do Państwa. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 zł  

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Państwa prawa i obowiązku opisuje ustawa: Ustawa o prawach konsumenta

Informacja o tym, kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827 Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.sanitsystem.pl 

 

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest firma Biowarm Wojciech Stefańczyk z siedzibą w Wronów 78a 24-130 Końskowola Nip 716 19 21 832 regon 061441780

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Biowarm Wojciech Stefańczyk z siedzibą w Wronó 78a 24-130 Końskowola

e-mail: biuro@sanitsystem.pl

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z dokonywanymi z nami transakcjami lub podczas kontaktów z nami.

Są to w szczególności dane, które zostaną nam podane w związku z zawieranymi z nami umowami, występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, kontaktując się z nami, składając reklamację lub odstępując od umowy, zakładając konto internetowe.

W przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych będziemy posiadali również dane dotyczące numeru konta z którego nastąpiła płatność. W przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy będziemy również przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot.

Zbieramy również dane związane z Twoimi zachowaniami w serwisie. Dane te dotyczą aktywności na stronie naszego serwisu, transakcji, korespondencji z nami. Są to dane takie jak oglądane produkty, adresy IP, lokalizacje, opinie, dane z plików Cookies. Możemy łączyć je z innymi posiadanymi przez nas danymi i przetwarzać je w celu tworzenia statystyk, analiz na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi oraz w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Należy mieć na uwadze to, że podanie przez Ciebie pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

 • zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. złożenia zamówienia lub rejestracji w serwisie
 • wystawienia faktury VAT
 • otrzymywania newslettera
 • rozpatrywania reklamacji i odstąpienia od umowy

Zakres danych wymaganych do zawarcia z nami umowy lub wykonania innych czynności jest każdorazowo zawarty w formularzu na stronie naszego serwisu.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazać innym osobom i podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom i instytucjom płatniczym, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne
 • W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

Przechowujemy dane przez następujące okresy:

 • Dane dotyczące zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • Dane przetwarzane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu
 • Dane związane z rękojmią i odstąpieniem od umowy - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu
 • Dane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży, danych behawioralnych, usługodawcach, identyfikatorach internetowych.

Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań.

 

Pozostałe zagadnienia

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.